مضادات (مثبطات) الانزيم

ANASTROZOL SANDOZ 1 MG 30 TAB

330.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

ARIMIDEX 1 MG 28 TAB

400.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

FEMAPENT 2.5 MG 14 TAB

182.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

VOTRIENT 400 MG 30 TAB

4,387.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

ANASTROZOL SYNTHON 1 MG 28 TAB

400.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

JAKAVI 15 MG 56 TAB + 56 TAB

36,545.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

GLIVEC 400 MG 30 CAP

11,750.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

AROMASIN 25 MG 30 TAB

720.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

ALIMTA 500 MG 1 VIAL

11,319.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

VERZENIO 150 MG 14 TAB

13,500.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

CAMPTO 300 MG / 15 ML 1 VIAL

3,300.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

SUTENT 12.5 MG 28 CAP

5,750.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

TASIGNA 150 MG 28 CAP

4,800.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

LETROZOL SYNTHON 2.5 MG 30 TAB

546.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

FEMARA 2.5 MG 30 TAB

555.00 EGP

مضادات (مثبطات) الانزيم

VOTRIENT 200 MG 30 TAB

2,380.00 EGP