مضاد حيوى موضعى

TOBRIN 0.3% EYE DROPS 5 ML

15.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

TERRAMYCIN 5 MG 5 GM EYE OINT

11.25 EGP

مضاد حيوى موضعى

TOBREX 0.3% EYE DROPS 5 ML

19.20 EGP

مضاد حيوى موضعى

DEPZABID 0.5% EYE DROPS 5 ML

12.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

HEALOSOL SPRAY 150 ML

45.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

VIGAMOX 0.5% EYE DROPS 5 ML

88.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

CIPROCIN 0.3% EYE OINT 5 GM

13.50 EGP

مضاد حيوى موضعى

TOBRIN 0.3% EYE OINT 5 GM

15.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

GATISTAR 0.5% EYE DROPS 5 ML

45.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

MOXIFLOX 0.5% EYE DROPS 5 ML

21.50 EGP

مضاد حيوى موضعى

CIPROCIN 0.3% EYE DROPS 5 ML

13.50 EGP

مضاد حيوى موضعى

OFUSIDIC 1% EYE DROPS 5 GM

18.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

TYMER 0.3% EYE DROPS 5 ML

38.00 EGP

مضاد حيوى موضعى

CYANARO 1% EYE DROPS 2.5 ML

22.50 EGP

مضاد حيوى موضعى

GATILOX EYE DROPS 5 ML

14.40 EGP