ستيرويد و مضاد حيوى

FUCICORT 30 GM CREAM

EGP44.50

ستيرويد و مضاد حيوى

KENACOMB 30 GM CREAM

EGP21.75

ستيرويد و مضاد حيوى

FUCICORT 15 GM CREAM

EGP25.50

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

TOBRADEX EYE DROPS 5 ML

EGP40.00

ستيرويد و مضاد حيوى

MIXDERM 15 GM CREAM

EGP12.00

ستيرويد و مضاد حيوى

TOP – FLAM 15 GM CREAM

EGP7.00

ستيرويد و مضاد حيوى

FUCICORT 20 GM CREAM

EGP30.50

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

ISOPTO – MAXITROL EYE DROPS 5 ML

EGP15.60

ستيرويد و مضاد حيوى

KENACOMB 15 GM CREAM

EGP12.75

ستيرويد و مضاد حيوى

QUADRIDERM 15 GM CREAM

EGP12.00

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

TOBRADEX 3.5 GM EYE OINT

EGP32.00

ستيرويد و مضاد حيوى

POLYDERM 20 GM CREAM

EGP10.50

ستيرويد و مضاد حيوى

FUSI – ZON 15 GM CREAM

EGP16.00

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

DEXATROL EYE / EAR DROPS 5 ML

EGP11.75

ستيرويد و مضاد حيوى

NYSTAFORM 20 GM OINT

EGP4.10

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

DEXAFLOX EYE DROPS 5 ML

EGP25.25
preloader