ستيرويد و مضاد حيوى

FUCICORT 20 GM CREAM

38.00 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

FUCICORT 15 GM CREAM

32.00 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

KENACOMB 30 GM CREAM

38.50 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

TOBRADEX 3.5 GM EYE OINT

42.50 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

KENACOMB 15 GM OINT

21.50 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

TOBRADEX EYE DROPS 5 ML

52.00 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

FUSI – ZON 15 GM CREAM

24.00 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

ISOPTO – MAXITROL EYE DROPS 5 ML

18.00 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

PANDERMAL 15 GM CREAM

11.25 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

POLYDERM 20 GM CREAM

13.50 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى

TETRACORT 20 GM OINT

10.00 EGP

ستيرويد موضعى

ORCHAPRED 1% EYE DROPS (SUSP) 10 ML

26.00 EGP

ستيرويد موضعى

FLUCA EYE DROPS 5 ML

45.50 EGP

ستيرويد موضعى

DIFLUSTERO 0.05% EYE DROPS 5 ML

36.00 EGP

ستيرويد موضعى

EPIDEXONE 0.1% E. / E. DROPS 5 ML

7.50 EGP

ستيرويد و مضاد حيوى موضعى

ORCHADEXOLINE EYE DROPS 5 ML

17.50 EGP